Onderzoek inrichting huidige ICT landschap

Samen met alle stakeholders en via een unieke aanpak zorgen wij voor een ICT strategie, inclusief Enterprise Architectuur, Cloud strategie, Regie Organisatie, Budget, ROI, Transitie- en Transformatieplan. Wij zorgen voor overzicht van het huidige landschap, wij interviewen operationele- tactische- en strategische stakeholders over herkenbare diensten, wij zorgen voor een passende GAP-analyse met een vertaling naar volwassenheid en deze uitkomsten vertalen wij naar strategie, aanpak, architectuur, budget en TCO.

 

Ontwerpen, bewijzen en borgen ICT regie

Het meest belangrijk is dat u regie gaat krijgen over uw ICT omgeving. Waarschijnlijk is er veel legacy ontstaan sinds het ontstaan van uw organisatie. Veel vernieuwingen stuiten op problemen en weerstanden vanuit uw ICT medewerker, omdat ze moeilijk realiseerbaar zijn. Daardoor sluit het ICT aanbod onvoldoende aan bij de gebruikerswens.

Transitieprofs helpt u in drie stappen naar een regisseerbare ICT omgeving, waardoor Innovatie en Informatie- behoefte leidend worden en dat techniek vólgend wordt.

Wij staan u bij met de organisatie inrichting, het bewijzen en meten van de ICT regieorganisatie, het inrichten van governance, het vormgeven en realiseren van een Proof of Concept en het realiseren van quickwins.

Vervolgens dupliceren en borgen wij successen binnen, maar ook buiten de ICT organisatie. Gebruikerstevredenheid, kosten en innovatie leiden tot merkbaar betere dienstverlening. Wij nemen daarna langzaamaan afscheid omdat wij overbodig zijn geworden.

T

Onderzoek (groot denken)

Samen met alle stakeholders en via een unieke aanpak zorgen wij voor een ICT strategie, inclusief Enterprise Architectuur, Organisatie, Budget, ROI, Transitie- en Transformatieplan. 

 

Bewijsvoering (klein uitvoeren)

Inrichten, bewijzen en meten van de ICT regie organisatie, op basis van vastomlijnde Governance, Proof of Concept, Quickwins, Aanbesteding- begeleiding, Coaching en Ondersteuning.

Borging (uitrollen)

Dupliceren en borgen successen over de gehele ICT Regie Organisatie. Tevredenheid gebruikers, kosten en innovatie leiden tot merkbaar betere dienstverlening. Wij nemen afscheid omdat wij overbodig zijn geworden.

Strategisch Beleidsplan

Wij helpen u met het opstellen van een congruent beleidsplan voor uw ICT afdeling die in lijn is met de doelen en primaire processen van de organisatie. De inzet van middelen en mensen worden afgezet tegen deze doelen. Veel organisaties stellen een missie en visie op en digitale innovatie maakt steeds vaker onderdeel van de ambities. Het valt in de praktijk niet mee om die digitale wensen om te zetten in realiseerbare oplossingen.

TransitieProfs helpt u, als onderdeel van uw organisatie, om uw wensen te vertalen naar een ontwikkelkalender en helpt u met het oplijnen van de resources om echt te innoveren. Design Thinking (het van buiten naar binnen denken) past daarbij helemaal in de huidige tijdgeest. Om een hoge gebruikerstevredenheid waar te maken is een primaire insteek vanuit de gebruikersbeleving onontbeerlijk.

Design thinking gaat uit van de wensen en beleving van gebruikers (intern- en extern) en zorgt dat dit blijvend centraal komt te staan. TransitieProfs organiseert hiervoor masterclasses. Het vormgeven van een digitale strategie vloeit hier vervolgens uit voort, waardoor automatisering als vanzelfsprekend innovatie- en informatiebehoefte gaat volgen.

 

Aanbesteding- begeleiding

Wij hebben ruim 200 trajecten begeleid binnen alle voorkomende sectoren, om ervoor te zorgen dat juiste partnerselecties gemaakt worden en dat deze partners bovendien passen bij het juiste volwassenheidsniveau. Zeer belangrijk onderdeel is dat gekozen partners zich kunnen (en willen!) conformeren aan beoogde strategische doelen en financiële kaders. Wij begeleiden zowel datacenter- trajecten als Saas/applicatie- trajecten en alle daarbij horende onderdelen.

Aanbestedingen worden uitgevoerd voor organisaties tussen 100-100.000 werkplekken. Omdat TransitieProfs na de partnerselectie vaak blijft om met alle betrokkenen toe te werken naar regie, kiezen veel opdrachtgevers ervoor om ons ook te betrekken bij de aanbesteding- begeleiding.

 

Enterprise Architectuur

Een van de grootste uitdagingen in het tot stand brengen en borgen van regie is het applicatie-
en dienstenlandschap op orde te krijgen, inclusief de daarbij horende technische infrastructuur.

Onze Enterprise Architecten zijn niet alleen in staat om de informatie- en innovatie behoeften te vertalen naar oplossingen, zij zijn ook in staat om het technische landschap én de bijhorende Regie Organisatie te ontwerpen. Hierdoor zorgen zij dat ICT vóór uw organisatiedoelen werkt en geen bottleneck meer is.

Wij implementeren geautomatiseerde processen die de juiste informatie opleveren om uw primaire proces te ondersteunen én de gebruikerstevredenheid hierover permanent te meten.

Regie vereist goed (samen-)werkende applicaties, goede informatiestromen voor het management en de operatie en uitstekende mogelijkheden om hierover te meten. Uiteindelijk profiteren uw cliënten of opdrachtgevers hier natuurlijk ook van en daar doen wij het voor. Architectuur is geen ICT- feestje alléén, maar het heeft juist als doel de dienstverlening te verbeteren en te borgen voor alle betrokkenen.

 

Coaching en Ondersteuning

Wij begrijpen dat veranderen moeilijk is én dat verandering tijd kost om te borgen. Uw medewerkers zijn gewend om op een bepaalde manier te werken en steken hier veel energie in. Veelal ontstaan hierdoor blinde vlekken en worden andere- en betere werkwijzen niet (meer) herkent. Dit heeft er ook mee te maken dat de organisatie de betere manier van werken niet kan ondersteunen doordat regie ontbreekt.

Regie krijgen en houden vereist een andere mindset en een haalbare doorlooptijd. Adviseurs die betrokken worden houden vaak geen rekening met deze ‘zachte factoren’, maar juiste factoren bepalen het succes in de uitvoer en borging.

Wij leren en inspireren uw medewerkers om niet meteen bovenop incidenten te duiken maar vooral vanuit controle en samenwerkingen te werken. Deze samenwerkingen lopen uiteen van interne- tot en met externe samenwerkingen (keten-regie) en dat maakt het ook complex: iedereen moet immers meewerken aan de regie.

Door onze bewezen aanpak krijgen uw medewerkers niet alleen de nodige regie, maar krijgen zij vooral ook meer tijd om na te denken over structurele verbeteringen en uiteindelijk innovatie. Wij staan uw medewerkers in dit proces bij totdat eigen regie bewezen is en onderdeel is geworden van de nieuwe manier van werken.

 

Programma- en Projectmanagement

TransitieProfs kan het programmamanagement en/of projectmanagement voor u invullen in regietrajecten als u daar zelf geen mensen voor beschikbaar heeft. Deze behoefte zien wij vaak terug als er meerdere verbeter- en implementatietrajecten tegelijk uitgevoerd worden.

De transitiemanager werkt in nauwe samenwerking met de programmamanager en projectmanagers om ervoor te zorgen dat de projecten opleveren wat afgesproken is. Zij zijn dan vaak de ‘linkin- pin’ tussen alle deeltrajecten en betrokkenen en beheren daarbij de masterplanning en governance. Wij begeleiden deze trajecten met mensen die onderdeel zijn van ons gedachtegoed waardoor wij uw organisatie- en projectdoelen optimaal ondersteunen.

aanvullende diensten

 

Security Scan en Beleid

Security is een actueel onderwerp en gelukkig steeds minder een ondergeschoven kind in veel organisaties. Dat gezegd hebbende, is het nog niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat uw ICT-omgevingen en vooral uw processen veilig/zeker genoeg zijn, zonder te veel belemmeringen op te werpen. Een nieuw ontwerp van uw ICT-landschap is een goed begin om het security beleid verder te ontwikkelen.

Dit is een professie op zich en daarom zorgt TransitieProfs samen met een strategische partner (Onvio) voor een securityscan en penetratietest om vast te stellen op welk volwassenheidsniveau uw security- beleid zich bevindt. We helpen u om security- beleid te ontwerpen, te implementeren en te borgen. In al onze regie- trajecten krijgt security de juiste aandacht.

 

Detachering

TransitieProfs heeft een kerngroep met specialisten die wij inzetten op trajecten waarbij regie het eindresultaat moet zijn. Wij voelen ons gedurende deze trajecten (veelal meerjarig) mede verantwoordelijk voor het eindresultaat en dit vraagt om teamwerk. Alle Transitiemanagers werken daarom al jaren met elkaar of kennen elkaar al jaren vanuit andere samenwerkingen. Binnen onze trajecten zien wij vaak terug dat er ook behoefte is aan de extra inzet van andere rollen, omdat medewerkers binnen uw ICT- afdeling door de werkbelasting vanuit projecten vaak overbelast worden.

Daarbij moet u denken aan applicatiebeheerders, systeembeheerders, projectmanagers, helpdeskmedewerkers, etc. TransitieProfs kan deze tijdelijke rollen voor u invullen. Toegevoegde waarde daarbij is, dat wij zorgen dat wij de benodigde kennis vanuit onze regie- trajecten daardoor eenvoudig kunnen laten overdragen op het moment dat u vaste medewerkers heeft gevonden. Hierdoor is inhuur geen desinvestering en dat blijkt vaak wenselijk én nodig.

 

Ontwerp Governance

Governance zien wij als het meest onderschatte onderdeel van elk traject. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van het Governance- plan de kwaliteit van het gehele traject (meerjarig) bepaalt. Wij zijn daarbij behoorlijk stellig: onze trajecten starten niet als Governance niet wederzijds en in samenwerking met alle betrokkenen is opgesteld en goedgekeurd. Transitieprofs weet uit ervaring dat ‘de juiste persoon op de juiste plek en met het juiste mandaat’ een belangrijk uitgangspunt is. Niet alleen moeten betrokkenen bekwaam zijn voor de (nieuwe) taken die bij hen neergelegd worden, de verandering dient ook zó georganiseerd te zijn dat de nieuwe werkwijze(n) maximaal ondersteunt kunnen worden.

Omdat wij zo ervaren zijn en zowel de goede als de minder goede voorbeelden kennen, . Zowel mandaat op de werkvloer- als bestuurlijke betrokkenheid zijn een hoog goed. Worden wij vaak gevraagd om het Governace- model te ontwerpen voor opdrachtgevers. Vanuit onze ervaring adviseren wij u over het best passende ontwerp voor uw organisatie en helpen dit model in te richten.

Contact

12 + 14 =

Adres

Waijensedijk 20
3992 LP Houten

p

KvK & BTW

KVK nummer: 32069125
BTW nummer: 8070.90.980.B.02
Privacyverklaring TransitieProfs

Contact