Privacybeleid

Bij het bezoek aan de website van TransitieProfs worden gegevens verzameld over uw bezoek. Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop TransitieProfs gegevens over uw bezoek aan https://www.transitieprofs.com verzameld en welke gegevens het betreft.

 

Definities

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te zamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

 

Over TransitieProfs

TransitieProfs is een Besloten Vennootschap en heeft het volgende bezoek- en postadres, Kvk nummer en BTW nummer;

Waijensedijk 20

3992 LP in Houten

E-mail: administratie@transitieprofs.nl

tel: (088) 0235 200

KVK nummer: 32069125
BTW nummer: 8070.90.980.B.02

 

Wettelijk Kader

Het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, waarbij het IP-adres, de herkomst van uw bezoek en de bezochte onderdelen van onze website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht TransitieProfs op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden

In het geval het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van whitepapers en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse om door een van de medewerkers van TransitieProfs teruggebeld te worden, acht TransitieProfs dat verwerking van de door u ingevoerde gegevens plaats vindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft TransitieProfs beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

TransitieProfs verzamelt gegevens over uw bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult TransitieProfs de door u verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie.

In daaropvolgende marketingacties kunnen uw gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens. De door TransitieProfs verzamelde gegevens zijn zakelijke gegevens van personen die interesse in TransitieProfs hebben getoond door onder andere het bezoek van de website.

 

De door TransitieProfs verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

IP-adres
Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
Bezochte pagina’s van de website
Bezoekduur per pagina
Herkomst van het bezoek aan de website van TransitieProfs

De verzamelde gegevens naar aanleiding van een ingevuld contactformulier zijn:

Voornaam en achternaam
Functie
Bedrijfsnaam
Zakelijk e-mailadres
Zakelijk telefoonnummer

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het bezoekadres en zakelijke werkdagen en – tijden ten behoeve van bereikbaarheid. Het verzamelen van gegevens over uw bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan de website van TransitieProfs wordt u hiervan op de hoogte gesteld en geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt in de instellingen van uw browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren. Bent u eerder akkoord gegaan met het gebruik van analytische cookies en/of tracking cookies, en wilt u deze toestemming intrekken, dan kun u dat doen door op de Toestemming voor cookies in te trekken.

Verwerkers en verstrekking aan derde partijen

De bezoekstatistieken ten behoeve van marketingacties worden verwerkt via de Online applicatie ‘Online Succes’. ‘Online Succes’ is een SaaS-applicatie aan te merken als verwerker in het kader van de WBP en de AVG. Verder maken wij gebruik van HubSpot.

De door TransitieProfs verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar TransitieProfs dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

 

Uw rechten

Conform de wet heeft u het recht de door TransitieProfs over u verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 4 weken door TransitieProfs beantwoord worden. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van TransitieProfs.

 

De functionaris gegevensbescherming van TransitieProfs is op de volgende wijze bereikbaar:

Mw. M.B. Epker, Bezoek- en postadres: Waijensedijk 20, 3992 LP Houten e-mail: mepker@transitieprofs.nl tel: (088) 0235 200

 

Plichten TransitieProfs

TransitieProfs verplicht zich de door TransitieProfs verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan onze website en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens of onbedoelde vernietiging te voorkomen.

Tevens zal TransitieProfs persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigd belang verwijderen uit de gegevensverwerkingen.